Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-10-13 00:00

Төсөвт өртөг

322,500,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-10-13 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 1. НЗД-ын 2021.09.23-ны өдрийн А/730 дугаартай захирамжаар эрх шилжсэн. 2. Газрын даргын 2021.09.27-ны өдрийн А/115 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 3. 2021.09.30-ны өдөр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн. 4. 2021.09.30-ны өдөр зарласан. 2021.10.05-ны өдөр нээнэ. 5. 2021.10.05-ны өдөр нээхэд 3 оролцогч санал ирүүлсэн. 6. 2021.10.05-ны өдөр дахин зарласан. 2021.10.13-ны өдөр нээнэ. 7. Нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. 8. 2021.10.13-ны өдөр НЭМГ-т техникийн тодорхойлолтыг хянаж өгөх тухай албан бичгээр хандсан. 9. 2021.10.20-ны НЭМГ-аас техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт засаж ирүүлсэн. 10. 2021.10.21-ний өдөр зарласан.
  • 2021.10.28-ны өдөр нээнэ.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.