Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

58,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • НЗД 2021.09.21-ний өдрийн А/717 дугаар захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • ГД-ын 2021.09.21-ний өдрийн А/113 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • НХОГ-оос 2021.09.24-ний өдөр зураг, төсөв боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдав.
  • 2021.09.29-ний өдөр харьцуулалтын аргаар зарласан. 2021.10.11-ний өдөр нээнэ.
  • Нээлтийг хийхэд нэг ч тендер ирүүлээгүй.
  • 2021.10.11-ний өдөр дахин зарласан. 2021.10.21-ний өдөр нээнэ.
  • Нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • НХОГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Дахин зарласан. 2021.11.01-ний өдөр нээнэ.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.