Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

135,909,501₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • зарласан.
  • нээсэн.
  • нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй
  • НАЖГ-т ажлын тоо хэмжээг өөрчлөх албан бичиг хүргүүлсэн.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.