Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-09-03 09:10

Төсөвт өртөг

128,800,000₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг33 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2021-09-03 09:40


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2021-07-24
         1. Нийслэлийн Засаг даргын Захирамж нь “Тахилт” олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл 14 га (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)  -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь НХААГ-21/176 дугаартай. Зөвлөх үйлчилгээ нь дараах багцуудаас бүрдэнэ. Үүнд:
Багц 5. “Тахилт” олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл 14 га (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)
Багц 6. “Дарь-Эх” олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл 10 га (Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо)
Багц 7. “Монель” олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл 14.6 га (Баянзүрх дүүрэг, 4, 5 дугаар хороо)

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    2.1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар
2.2. Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог
- ЗТ-9.2 Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа болон түүнээс дээш;
- ЗТ-11.1 Техник эдийн засгийн үндэслэл болон түүнээс дээш.
3.3. Сүүлийн 3 жил (2018, 2019, 2020 он)-ийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт;
3.3.1. Сүүлийн 3 жил (2018, 2019, 2020 он)-ийн аль нэг жилийн борлуулалтын хэмжээ нь тендерт төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
3.4. Сүүлийн 3 жил (2018, 2019, 2020 он)-ийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалтыг хүснэгтээр ирүүлэх бөгөөд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн байна. Нотлох баримт болох гэрээ, ажил хүлээлцсэн акт, захиалагчийн тодорхойлолтыг хавсаргана.
3.5. Голлох болон инженер техникийн ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
3.6. Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Дараах тодорхойлолтуудыг тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх ба тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:
3.6.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт,
3.6.2. Захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт (Энэхүү тодорхойлолтод Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 дэх заалтын талаар тусгасан байна.)
3.6.3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт, (Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn-ээр дамжуулан ирүүлнэ)
3.6.4. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолт (Хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ.)
3.6.5. Төрийн үйлчилгээний цахим (ТҮЦ) машинаас ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт,
3.6.6. Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолт (Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ.)
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021-07-24-ний 14:03:40 цагаас 2021-07-30-ний 11:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2021-08-02 -ний 11:30:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn

  • Зөвлөх үйлчилгээний зарлал нийтэлсэн.
  • Зөвлөх үйлчилгээний зарлал нээхэд 4 оролцогч санал ирүүлсэн.
  • Тендер зарласан.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.