Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-08-03 00:00

Төсөвт өртөг

30,600,000₮

Байршил

Сүхбаатар дүүрэг11 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2021-08-03 00:00


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2021-07-24
         1. Нийслэлийн Засаг даргын Захирамж нь Худгийн гудамжийг Цагдаагийн гудамжтай холбох авто зам /Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь 3.1.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлнэ.
3.2.Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас олгодог 2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах болон түүнээс дээш тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг ирүүлнэ.
3.3.Сүүлийн 5 жил (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 он)-ийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
Сүүлийн 5 жил (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 он)-ийн аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
3.4.Сүүлийн 5 жил (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 он)-д хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалтыг хүснэгтээр ирүүлэх бөгөөд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа хийж гүйцэтгэсэн байна. Сүүлийн 5 жил (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 он)-д гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт, захиалагчийн тодорхойлолтыг хавсаргана.
3.5.Голлох болон инженер техникийн ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ.
3.6.Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Мөн дараах тодорхойлолтуудыг тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх ба тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:
3.6.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт
3.6.2.Захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт
(Энэхүү тодорхойлолтод Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 дэх заалтын талаар тусгасан байна.)
3.6.3.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт
(Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан ирүүлнэ.)
3.6.4.Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан татварын цахим тодорхойлолт
(Хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ.)
3.6.5.Төрийн үйлчилгээний цахим (ТҮЦ) машинаас ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
3.6.6.Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолт
(Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ.)

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021-07-24-ний 08:20:55.3430000 цагаас 2021-08-04-ний 15:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2021-08-05 -ний 10:00:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ээр 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/523 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр Захиалагчаас зураг төсөл боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
  • 2021 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр цахимаар зарласан. 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр нээлт хийсэн.
  • 2021 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр цахимаар зарласан. 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр нээлт хийнэ.
  • 2021 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаврыг хүлээн авсан. Зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын зарлалыг 2021.07.24-ний өдөр нийтэлсэн. зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын аргаар урилгыг www.tender.gov.mn-д нийтэлсэн тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан. Нээлтийг 2021.08.16-ны өдөр хийнэ. тендерийн хүчинтэй байх хугацаа 2021.09.15-ны өдөр
  • 2021.08.19-ний өдөр Монголиан Нэйшнл Хайвэй ХХК-тай 30,522,000 (гучин сая таван зуун хорин хоёр мянган) төгрөгөөр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дахь заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгохыг захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • .Монголиан нэйшнл хайвэй ХХК нд 2021.08.19-нд эрх олгох тухай мэдэгдэл өгч, НАЗХГ-т 08.31-ний өдөр зөвлөмж хүргүүлсэн
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.