Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

60,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
 • А/290 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
 • А/41 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • НХОГ-с ажлын даалгавар ирүүлсэн.
 • Тендер зарласан
 • Тендерийн нээлт хийхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • Нэг ч тендер ирүүлээгүй
 • Тендер зарласан
 • Тендерийн нээлт хийхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • Тендер зарласан
 • Тендерийн нээлт хийхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
 • Тендер зарласан
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.