Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-06-25 00:00

Төсөвт өртөг

50,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-06-25 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • НЗД-ын 2021.03.15-ны өдрийн А/168 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн. Газрын даргын 2021.03.17-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.03.18-ны өдрийн 3/179 дугаарт албан бичгээр НХОГ ОНӨААТҮГ-т зураг төсөв, ажлын даалгавар ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 2021.03.30-ны өдрийн 3/676 дугаарт албан бичгээр НХОГ ОНӨААТҮГ-с дээрх ажил нь зураг төсөвгүй тул зургийн даалгавар боловсруулж, зураг төсвийг магадлалд хүргүүлэн баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа тухай мэдэгдсэн.НХОГ-аас 2021.05.31 өдөр зураг, төсөл ажлын даалгавар хүлээн авсан. Зураг төсвийн нэр, төсөл, арга хэмжээний нэртэй зөрсөн тул НХОГ-аас тайлбар хүлээж байна. 2021.06.18-нд зарласан 2021.07.19-нд нээхэд нэгч тендер ирүүлээгүй. 2021.07.23-нд дахин НТШ-аар зарласан. 2021.08.23-нд нээнэ.
  • 2021.08.23-ны өдөр 13:50 минутад нээхэд нэг ч оролцогч үний санал ирүүлээгүй
  • 2021.08.23-ны өдөр нээхэд нэг ч тендерийн санал ирээгүй
  • 2021.09.03-ны өдөр үнийн саналын бичиг баримт боловсруулж урилга нийтэлсэн 09.10-ны өдөр 09:40 минутад нээнэ
  • Хөхгүрэн констракшн, Ариунбулаг тал ХХК-иуд үнийн санал ирүүлсэн. 2021.09.15-ны өдөр “Хөхгүрэн констракшн” ХХК-ийг шалгаруулж 49,477,565 төгрөгөөр гэрээ байгуулах зөвлөмж НХОГТ-т хүргүүлсэн
  • 2021.09.27-ны өдөр НХОГ-т гэрээ байгуулах тухай зөвлөмж хүргүүлсэн
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ- Эрдмийн оргил сургууль
Төсөв