Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-06-21 00:00

Төсөвт өртөг

70,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-06-21 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 2021.08.23-ны өдөр 11:50 минутад нээхэд Таван Орд ХХК, Цаст оргил констракшн ХХК-иуд тендерийн материал, үний санал ирүүлсэн
  • Цаст оргил констракшн ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцсэн сайн тендерээр шалгаруулсан
  • Цаст оргил констракшн ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцсэн хамгийн сайн тендерээр үнэлж шалгаруулсан үнийн санал 69,930,248 (жаран есөн сая есөн зуун гучин мянга хоёр зуун дөчин найм) төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн. 2021.08.31-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Мөн 2021.08.31-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • 2021.09.09-ний өдөр НХОГ-т зөвлөмж холбогдох баримтуудыг хүргүүлсэн.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ- 52-р сургууль
Төсөв