Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-06-14 00:00

Төсөвт өртөг

25,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-06-14 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • НЗД-ын 2021.03.15-ны өдрийн А/168 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн. Газрын даргын 2021.03.17-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.03.18-ны өдрийн 3/179 дугаарт албан бичгээр НХОГ ОНӨААТҮГ-т зураг төсөв, ажлын даалгавар ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 2021.03.30-ны өдрийн 3/676 дугаарт албан бичгээр НХОГ ОНӨААТҮГ-с дээрх ажил нь зураг төсөвгүй тул зургийн даалгавар боловсруулж, зураг төсвийг магадлалд хүргүүлэн баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа тухай мэдэгдсэн.НХОГ-аас 2021.05.31 өдөр зураг, төсөл ажлын даалгавар хүлээн авсан. 2021.06.04-ний өдөр зарлаж, 2021.07.05-ний өдөр нээхэд нэг ч тендер ирүүлээгүй. 2021.07.23-нд дахин НТШ-аар зарласан. 2021.08.23-нд нээнэ.
  • 2021.08.23-ны өдөр 13:50 минутад нээхэд нэг ч оролцогч үний санал ирүүлээгүй
  • 2021.08.23-ны нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй
  • 2021.09.03-ны өдөр үнийн саналын бичиг баримт боловсруулж урилга нийтэлсэн 09.10-ны өдөр 09:45 минутад нээнэ
  • Хөхгүрэн констракшн, Ариунбулаг тал, Профэшнл сивил инженеринг констракшн ХХК-иуд үнийн санал ирүүлсэн. 2021.09.15-ны өдөр “Арвинбулаг тал” ХХК-ийг шалгаруулж 24,342,635 төгрөгөөр гэрээ байгуулах зөвлөмж НХОГТ-т
  • Ариунбулаг тал, Профэшнл сивил инженеринг констракшн ХХК-иуд үнийн санал ирүүлсэн. 2021.09.15-ны өдөр “Арвинбулаг тал” ХХК-ийг шалгаруулж 24,342,635 төгрөгөөр гэрээ байгуулах зөвлөмж НХОГТ-т
  • 2021.09.27-ны өдөр НХОГ-т гэрээ байгуулах тухай зөвлөмж хүргүүлсэн
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ- 123-р цэцэрлэг 2021.07.23
Төсөв