Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-06-14 00:00

Төсөвт өртөг

70,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-06-14 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • НЗД-ын 2021.03.15-ны өдрийн А/168 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн. Газрын даргын 2021.03.17-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.03.18-ны өдрийн 3/179 дугаарт албан бичгээр НХОГ ОНӨААТҮГ-т зураг төсөв, ажлын даалгавар ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 2021.03.30-ны өдрийн 3/676 дугаарт албан бичгээр НХОГ ОНӨААТҮГ-с дээрх ажил нь зураг төсөвгүй тул зургийн даалгавар боловсруулж, зураг төсвийг магадлалд хүргүүлэн баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа тухай мэдэгдсэн.НХОГ-аас 2021.05.31 өдөр зураг, төсөл ажлын даалгавар хүлээн авсан.2021.06.04 зарласан, 2021.07.05 нээсэн 4 оролцогч орсон. 2021.07.24-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.2021.07.30-ны өдөр НХОГ-т зөвлөмжийг хавсралтын хамт хүргүүлсэн
  • 2021.08.03-ны өдөр НХААГ-21/052 дугаартай гэрээг байгуулсан
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.