Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-06-14 00:00

Төсөвт өртөг

40,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-06-14 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • 2021.07.05-ны өдөр тендерийг нээсэн, 3 компани тендер ирүүлсэн ба тендерийг хянан үзэж байна.
  • 2021.07.09-ний өдрийн үнэлгээний хорооны 3 дугаар хурлаар тус ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулсан.
  • 2021.7.23-ны өдөр оролцогчдод мэдэгдэл хүргүүлэн, НХОГ-т үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг төлөвлөсөн.
  • НХОГ-т зөвлөмж хүргүүлсэн. Тус ажлын гүйцэтгэгчээр Би жи Рояал ХХК шалгарсан.
  • НХОГ-аас 79-р дүгээр сургуулийн дээврийн их засвар (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)-ын ажил гүйцэтгэх гэрээг ирүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Би Жи Рояал ХХК 37,849,801₮ 0₮ 21/07/23
ЭКО СЕНТУРИ 38,000,000₮ 0₮ 21/07/27
ЭЭБО ПРОПЕРТИЙЗ 39,823,438₮ 0₮ 21/07/27
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
37,849,801₮ шалгарсан
38,000,000₮ шалгараагүй
39,823,438₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ-21/051
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 37,849,801₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2021-07-23 00:00
Гэрээний хугацаа 2021-08-03 - 2021-08-23
Файлын нэр Файлын төрөл
ГЭРЭЭ. БИ ЖИ РОЯАЛ ХХК