Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

80,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЭрх шилжүүлсэн.
  • НЗД-ын захирамжаар эрх шилжин ирсэн
  • НХААГ-ын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • НИТХ-ын тэргүүлэгч М.Халинбатад Иймд төсөл, арга хэмжээний төсөв цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан татагдах эрсдэл үүсч болзошгүй тул худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад шаардлагатай холбогдох материалыг захиалагч байгууллагаас гаргуулан яаралтай ирүүлж, бидний ажилд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллахыг хүсье. албан бичиг хүргүүлсэн.
  • НХОГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 05 сарын 27-ны өдрийн А/390 захирамжаар хүчингүй болсон.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.