Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

30,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
 • НЗД А/168 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн.
 • Газрын даргын А/22 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • НХОГ ОНӨААТҮГ-с зураг төсөв ирүүлсэн.
 • Тендер зарласан 2021.04.29-нд нээнэ.
 • Тус тендерийн зарласан. 2021.08.05-нд нээлт хийнэ.
 • Тус тендерийн зарласан. 2021.07.01-нд нээлт хийнэ.
 • Нээлт хийхэд нэг ч тендер ирээгүй. Тус ажлын тоо хэмжээг өөрчлөлт оруулах тухай НХОГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Тус ажлыг нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар 2, гэрээ шууд байгуулах аргаар 2 зарласан ба 2021.08.05-ний өдөр нэг оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • тендерийг хянан үзээд Баянхонгор сүмбэр ХХК-ийг сонгон шалгаруулсан.
 • НХААГ-аас 2021.08.06-ны өдрийн 3/1008 дугаартай Баянхонгор сүмбэр ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичгйиг хүргүүлсэн.
 • НХААГ-аас 2021.08.09-ний өдрийн 3/1107 дугаартай НХОГ-т зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • 92 дугаар сургуулийн Б-блокны дээврийн их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг ) НХААГ-21-008 дугаартай гэрээг НХОГ-аас хүлээн авсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Баянхонгор сүмбэр 29,683,257₮ 0₮ 21/05/26
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
29,683,257₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-21/008
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 29,683,257₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2021-08-05 00:00
Гэрээний хугацаа 2021-08-16 - 2021-09-14