Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

101,567,200₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
 • Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 1/167 дугаар албан бичгээр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/19 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Үнэлгээний хороо 11 цаг 00 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд 100% ирцтэй хуралдан тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан.
 • Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зарласан. 2021.04.19-ний өдөр нээхээр тендер хүлээн авч байна.
 • 09 цаг 45 минутанд нээсэн. 2 оролцогчидтой
 • Үнэлгээний хороо хуралдан бүх тендерээс татгалзсан.
 • Бүх тендерээс татгалзсан тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдан тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан.
 • Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зарласан. 2021.06.14-нд нээнэ.
 • шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • гэрээ шууд байгуулах аргаар дахин зарласан.
 • тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • Тендерийг дахин зарласан. 2021.08.23-нд нээнэ.
 • Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • НЭМГ-т ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах талаар албан бичиг хүргүүлсэн.
 • НЭМГ-т ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах талаар албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Төсөл, арга хэмжээг татах тухай албан бичгийг Захиалагч Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас ирүүлсэн.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.