Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Мэдээллийн технологи

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

400,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний А/46 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газраас техникийн тодорхойлолтыг ирүүлсэн.
  • Тус төсөл арга хэмжээг цахим системээр нийтэлсэн.
  • Нээлт хийнэ.
  • Нийслэлийн Засаг даргын ажлын нэр өөрчлөх тухай захирамж гарсан.
  • Тодруулга оруулан хүчингүй болгосон.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.