Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

250,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • НЗД-ын А/353 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн.
  • Газрын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Газрын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • НХОГ-аас даалгавар хүлээн авсан.
  • Тендерийг зарласан.
  • Нэг ч тендер ирүүлээгүй.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Файлын нэр Файлын төрөл
2020.07.27 - ТББ - ХТТТ
2020.07.22 - Даалгавар