Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

150,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг нийтэлсэн.
  • Дэлгэрэнгүй нээхэд нийт 10 оролцогч тендер ирүүлсэн.
  • Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогч нарт мэдэгдэл болон урилга хүргүүлсэн.
  • Хураангуй үүсгэн тендерийн баримт бичгийг боловсруулан батлуулж цахимаар зарласан.
  • Тендер нээсэн 2 оролцогч тендер ирүүлсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс 2020.09.17-ны 05/5275 дугаартай албан бичгээр хөрөнгө оруулалт төсөл, арга хэмжээний тухай Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд хэрэгжиж байгаад төсвийн тодотголоор хасагдсан тул тухайн тендерийг хүчингүй болсоныг мэдэгдэж байна.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.