Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-05-21 00:00

Төсөвт өртөг

626,800,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-05-21 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжиж ирсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • Тус ажлын даалгавар НХОГ-аас ирсэн.
  • Тус ажлыг зарласан.
  • Нээлт хийнэ. Нээлт хийхэд 1 оролцогч тендер ирүүлсэн.
  • Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
  • Гэрээ байгуулагдсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Соёолонгийн тоос 859,743,514₮ 6,268,000₮ 20/07/11
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
859,743,514₮ шалгарсан

Хамгийн сайн тендер ирүүлсэн.

Гэрээний дугаар НХААГ-20/0084-3
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 859,743,514₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-05-28 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-06-12 - 2020-07-12
Файлын нэр Файлын төрөл
Захирамж
Ажлын даалгавар
6 хороо ТББ