Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-05-21 00:00

Төсөвт өртөг

806,600,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-05-21 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Тус ажлын даалгавар НХОГ -аас ирсэн.
  • Тус ажлзарласан. 2020/05/14-нд нээлт хийнэ.
  • Нээлт хийхэд 5 оролцогч материал ирүүлсэн.
  • Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
  • Сангийн яаманд гомдол гарсан.
  • Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирсэн.
  • Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
  • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
"Чингисийн төгөл" ХХк 713,135,178₮ 8,066,000₮ 20/07/11
Евро елэктроникс 685,730,109₮ 8,066,000₮ 20/07/12
Урт хайрхан ХХК 688,647,791₮ 8,066,000₮ 20/09/30
Соёолонгийн тоос 760,785,121₮ 8,066,000₮ 20/07/11
Зитоп ХХК 640,395,653₮ 8,066,000₮ 20/07/12
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
760,785,121₮ шалгараагүй

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн тул татгалзав.

713,135,178₮ шалгарсан

Хамгийн сайн тендер ирүүлсэн

688,647,791₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.1 заалтаар татгалзав.

685,730,109₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.1 заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 заалтаар татгалзав.

640,395,653₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1, 27.1.3 заалтаар татгалзав.

Гэрээний дугаар НХААГ-20/0084-2
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 760,785,121₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-07-01 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-06-22 - 2020-07-02
Файлын нэр Файлын төрөл
Захирамж
Ажлын даалгавар
6 хороо ТББ