Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-05-21 00:00

Төсөвт өртөг

626,800,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-05-21 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын Захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Тус ажлын даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн.
  • Тус ажлыг зарласан. 2020/05/14 нээлт хийнэ.
  • Нээлт хийхэд 3 оролцогч материал ирүүлсэн.
  • Соёолонгийн тоос ХХК хамгийн сайн тендер ирүүлсэн.
  • Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
  • Гэрээ байгуулагдсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
"Чингисийн төгөл" ХХк 713,135,178₮ 6,268,000₮ 20/07/11
"Чингисийн отог"ХХК 498,257,309₮ 6,268,000₮ 20/07/11
Соёолонгийн тоос 587,955,868₮ 6,268,000₮ 20/07/11
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
498,257,309₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 зүйлийн 14.3.2 заалтаар татгалзав.

713,135,178₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.1 заалт, 30 дугаар зүйлийн 30.1.3 заалтаар татгалзав.

587,955,868₮ шалгарсан

Хамгийн сайн тендер ирүүлсэн

Гэрээний дугаар НХААГ-20/0084-1
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 587,955,868₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-05-28 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-06-12 - 2020-07-12
Файлын нэр Файлын төрөл
6 хороо ТББ
Захирамж
Ажлын даалгавар