Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

2,700,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/125 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар эрх шилжин ирсэн.
  • НХААГ-ын даргын 2020 оны А/14 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Ажлын зураг төсөв ирүүлсэн.
  • Нээлттэй зарласан.
  • Тендерийг хүчингүй болгосон тухай албан бичиг, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/631 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.