Санхүүжих эх үүсвэр

Байгууллагын урсгал зардал

Салбар

Мэдээллийн технологи

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-04-24 00:00

Төсөвт өртөг

2,090,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-04-24 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын тушаалаар газрын эд хогшил, урсгал засварын зардлаас 2020 онд санхүүжих албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо батлагдсан. Тус газрын даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын тушаалаар газрын эд хогшил, урсгал засварын зардлаас 2020 онд санхүүжих албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалт тендерийн баримт бичгийг боловсруулан 2020 оны 02 дугаар 17-ны өдөр зарлаж 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт тендерийн нээлтийг хийсэн байна. Тухайн тендерт ямар нэгэн аж ахуй нэгжүүд оролцоогүй байна. Иймд тендерийг дахин зарлах саналтай байна.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын тушаалаар газрын эд хогшил, урсгал засварын зардлаас 2020 онд санхүүжих албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалт тендерийн баримт бичгийг боловсруулан 2020 оны 02 дугаар 28-ны өдөр зарлаж 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагт тендерийн нээлтийг хийсэн байна. Тухайн тендерт ямар нэгэн аж ахуй нэгжүүд оролцоогүй байна. Иймд тендерийг дахин зарлах саналтай байна.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын тушаалаар газрын эд хогшил, урсгал засварын зардлаас 2020 онд санхүүжих албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалт тендерийн баримт бичгийг боловсруулан 2020 оны 03 дугаар 10-ны өдөр зарлаж 03 дугаар сарын 18-ний өдрийн 11:00 цагт тендерийн нээлтийг хийсэн байна. Тухайн тендерт ямар нэгэн аж ахуй нэгжүүд оролцоогүй байна. Иймд тендерийг дахин зарлах саналтай байна.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын тушаалаар газрын эд хогшил, урсгал засварын зардлаас 2020 онд санхүүжих албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалт тендерийн баримт бичгийг боловсруулан 2020 оны 03 дугаар 19-ны өдөр зарлаж 03 дугаар сарын 26-ний өдрийн 11:00 цагт тендерийн нээлтийг хийсэн байна. Тухайн тендерт ямар нэгэн аж ахуй нэгжүүд оролцоогүй байна. Иймд тендерийг дахин зарлах саналтай байна.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын тушаалаар газрын эд хогшил, урсгал засварын зардлаас 2020 онд санхүүжих албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалт тендерийн баримт бичгийг боловсруулан 2020 оны 03 дугаар 30-ны өдөр зарлаж 04 дүгээр сарын 07-ний өдрийн 11:00 цагт тендерийн нээлтийг хийсэн байна. Тухайн тендерийн “Багц-2 Нью Терравокс ХХК нь 2,000,000 төгрөг”-ийн үнийн санал болон ТШӨХ-д заасан баримт бичгийн хамт тендер хүлээн авах хугацаанаас ирүүлсэн байна. Иймд та бүхэнд Албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний тайлан, дүгнэлтийг багц тус бүрт оролцсон байгууллага тус бүрт дүн шинжилгээ хийж, техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан хүснэгтийн дагуу та бүхэн хүргэж байна.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нью Терравокс 2,000,000₮ 0₮ 20/06/10
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
2,000,000₮ шалгарсан

Тус газраас 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр зарласан Албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын  НХААГ-20/0020-2 дугаартай Багц-2  Камержуулалтыг 2,000,000 /хоёр сая/ төгрөгөөр нийлүүлэхээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр ирүүлсэн танай тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан байна.

Гэрээний дугаар НХААГ-20/0020-02
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 2,000,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-04-10 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-04-20 - 2020-04-26
Гэрээ хийгдсэн.