Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

52,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/290 дүгээр захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/31 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т зураг төсөв, ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • Тендерийг зарласан. 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10:30 цагт тендерийн нээлт болно.
  • Нээлт хийхэд 4 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Тендерт оролцогчдод тэдэгдэл хүргүүлсэн
  • Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 1а/2796 дугаар албан бичигт тус төсөл, арга хэмжээг зогсоох тухай мэдэгдсэн байна.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Файлын нэр Файлын төрөл
Зураг
Магадлал
ТББ-24 сургууль