Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

9,286,306,493₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
 • Техникийн тодорхойлолт НЭМГ-аас ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Тендерийг нээлттэй зарласан.
 • Нээлт хийнэ. Материал хүлээн авч байна.
 • Нээлт хийхэд 2 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
 • Дахин зарласан.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
 • Тендерийг нээлттэй зарласан.
 • Тендер нээхэд 2 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Гэрээ байгуулах тухай мэдэгдэл хүргүүүлсэн
 • Гэрээ байгуулагдсан.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0004-34
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 189,810,927₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-07-08 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-07-22 - 2020-12-31