Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

50,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/51 дүгээр захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/08 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан..
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • Тендерийг зарласан. 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 10:00 цагт тендерийн нээлт болно.
  • 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 10:00 цагт тендерийн нээлт хийхэд нэг ч тендер ирээгүй.
  • Тендерийг зарласан. 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10:00 цагт тендерийн нээлт болно.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.