Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-10-15 11:00

Төсөвт өртөг

28,800,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг24 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2019-10-15 11:00


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2019-09-20
         1. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь Сургуулийн барилгын зураг төсөв /БЗД, 24 дүгээр хороо/ -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь: НХААГ-19/009 дугаартай болно.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ.
3.1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн баталгаажуулсан хуулбар
3.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт
3.3. Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт
3.4. Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолтыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ
3.5. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолтыг ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ. Тодорхойлолт нь тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
3.6. Ижил төстэй ажлыг хамгийн багадаа нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацаа: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй гүйцэтгэсэн байна. Сүүлийн 2 жил /2017, 2018 он/ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, актыг хавсаргана.
3.7. Голлох болон инженер техникийн ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ.
3.8. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлнэ.
3.9. Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь:
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог.
1.2.1 1-10 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл, барилгын зураг төсөл
1.2.4 Дотор усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, салхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
1.2.5 Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл (10кВ хүртэл), дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл, орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
1.2.6 Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв
эсвэл;
ЗТ-3.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл
ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ,түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
ЗТ-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
ЗТ-6.4 Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.


         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019-09-20-ний 11:56:23 цагаас 2019-10-02-ний 09:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019-10-03 -ний 11:00:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Багатойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807

 • Нийслэлийн Засаг даргын А/329 дүгээр захирамжаар зураг төсөв боловсруулах ажлыг зохион байгуулах эрх шилжиж ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/10 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
 • Дэлгэрэнгүй зарлал нийтэлсэн. 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр нээлт хийнэ.
 • Нээлтэд 7 зөвлөх тндер ирүүлсэн
 • 5 зөвлөхөд урилга хүргүүлсэн. 05 дугаар сарын 23-нд нээлт хийнэ
 • Нээлт хийхэд 3 зөвлөх тендер ирүүлсэн. 06 дугаар сарын 05-нд санхүүгийн санал нээнэ.
 • Санхүүгийн санал нээхэд Алтайн газрын хүч ХХК гэрээ байгуулах эрх олгов
 • НХОГ-т зөвлөмж хүргүүлэв.
 • НХОГ-газраас гэрээ байгуулах боломжгүй тухай мэдэгдэж дахин зарлахаар үнэлгээний хороо шийдвэрлэв.
 • Дэлгэрэнгүй зарлал нийтлэв
 • Нээлт хийхэд 4 зөвлөх тендер ирүүлсэн
 • 3 зөвлөхөд урилга хүргүүлсэн
 • Нээлт хийхэд нэг ч зөвлөх ирсэнгүй.
 • Дэлгэрэнгүй зарлал нийтлэв.
 • Нээлт хийнэ
 • Дэлгэрэнгүйг нээхэд 6 зөвлөх тендер ирүүлсэн
 • Үнэлгээний хорооны хурлаар дэлгэрэнгүйд 3 зөвлөхийг оруулав.
 • Дэлгэрэнгүйд багтсан 3 зөвлөхөд урилга хүргүүлэв.
 • Нээлт хийнэ
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.