Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг18 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/826 дугаар захирамж
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/826 дугаар захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • А/128 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгууллагдсан.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • ажлын даалгавар НХОГ -аас ирсэн.
  • Тендер зарласан.
  • Нээхэд нэгч оролцогч тендерийн материал ирүүлээгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.