Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

17,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Ажлын даалгавар ирсэн.
  • Захирамж гарсан.
  • Тендер нээх хугацааг хойшлуулах тухай тодруулга.
  • Нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
79 1