Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг16 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
 • 2019-09-09-ний өдөр нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
 • 2019-09-09-ний өдөр нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
 • 2019-09-09-ний өдөр нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар болон Мэдээлэл, технологийн газарт албан бичиг хүргүүлсэн. Зураг, төсөв боловсруулах даалгаварыг шинэчлэх тухай
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар болон Мэдээлэл, технологийн газарт албан бичиг хүргүүлсэн. Зураг, төсөв боловсруулах даалгаварыг шинэчлэх тухай
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар болон Мэдээлэл, технологийн газарт албан бичиг хүргүүлсэн. Зураг, төсөв боловсруулах даалгаварыг шинэчлэх тухай
 • Газрын даргын А/100 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Газрын даргын А/100 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлэв.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулалт зарлахаар шийдвэрлэв.
 • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулалт зарлав.
 • Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газрын 03/438 дугаар албан тоотоор техникийн нөхцөл болон бусад тодорхойлолтууд ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулатыг дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн.
 • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулатыг дахин зарлав.
 • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэв.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.