Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг16 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • 2019-09-09-ний өдөр нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
 • 2019-09-09-ний өдөр нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
 • 2019-09-09-ний өдөр нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар болон Мэдээлэл, технологийн газарт албан бичиг хүргүүлсэн. Зураг, төсөв боловсруулах даалгаварыг шинэчлэх тухай
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар болон Мэдээлэл, технологийн газарт албан бичиг хүргүүлсэн. Зураг, төсөв боловсруулах даалгаварыг шинэчлэх тухай
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар болон Мэдээлэл, технологийн газарт албан бичиг хүргүүлсэн. Зураг, төсөв боловсруулах даалгаварыг шинэчлэх тухай
 • Газрын даргын А/100 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Газрын даргын А/100 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлэв.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулалт зарлахаар шийдвэрлэв.
 • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулалт зарлав.
 • Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газрын 03/438 дугаар албан тоотоор техникийн нөхцөл болон бусад тодорхойлолтууд ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулатыг дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн.
 • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер шалгаруулатыг дахин зарлав.
 • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэв.
 • шууд гэрээний зарын дагуу Нью Вокс ХХК тендер ирүүлснийг үнэлгээний хороо үнэлж шалгаруулахаар шийдвэрлэсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргад Нью Терра вокс ХХК-тай гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нью Терравокс 98,934,083₮ 1,000,000₮ 20/02/22
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.