Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

200,000,000₮

Байршил

Чингэлтэй дүүрэг17 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.