Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-10-25 10:00

Төсөвт өртөг

358,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-10-25 10:30
5 хоног үлдсэн


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2019-09-02
         1. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар нь Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11, 12 дугаар хорооны 210.0 га нутаг дэвсгэрт Орон сууцны VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь 1. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь “Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11, 12 дугаар хорооны 210.0 га нутаг дэвсгэрт Орон сууцны VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах” ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн баталгаажуулсан өнгөт хуулбарыг ирүүлнэ.
2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт
3. Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт
4. Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолтыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ.
5. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолтыг үнийн саналын баримт бичигт ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Дээрх тодорхойлолтууд нь тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
6. Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх голлох болон инженер техникийн ажилтны дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ.
7. Ижил төстэй гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт ирүүлэх бөгөөд гэрээ, актыг хавсарган ирүүлнэ.
8. Тусгай зөвшөөрлийн эхээс хийсэн өнгөт хуулбарыг ирүүлнэ.
• ЗТ-9.2. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь, судалгаа
Эсвэл
• 1.1.2. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019-09-02-ний 16:31:55.0690000 цагаас 2019-09-11-ний 11:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019-09-12 -ний 10:00:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn

  • НЗД-ын А/619 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
  • Газрын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зургийн даалгавар ирүүлсэн.
  • Зөвлөх үйлчилгээний зарлал Засгийн газрын мэдээ сонинд нийтэлсэн.
  • Дэлгэрэнгүй жагсаалтад мэдүүлэг авч нээсэн. 5 оролцогч мэдүүлэг ирүүлсэн.
  • Хураангуй жагсаалт үүсгэн 3 оролцогчид урилга хүргүүлсэн.
  • ИЗМНэг ХХК-иас хүсэлт ирүүлсэн.
  • ИЗМНэг ХХК-иас хүсэлт ирүүлсэний дагуу холбогдох тайлбар тодруулгыг авахаар Барилгын хөгжлийн төвд хандсан.
  • Барилгын хөгжлийн төвийн 1/2796 дугаар албан бичгээр тодруулгын хариу ирүүлсэн.
  • Тодруулгын хариуг ИЗМНэг ХХК-д хүргүүлсэн.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
2019.09.23 - ТББ
Зургийн даалгавар