Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-07-09 00:00

Төсөвт өртөг

14,400,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-07-09 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 2019/04/22-ны өдрийн 01/174 тоот албан бичгийн хүсэлт ирүүлсэн
  • Уг төсөл арга хэмжээг зарласан
  • Уг төсөл нээхэд 2 тендер ирсэн байна
  • А/45 дугаартай НХААГ-ын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • Техникийн даалгавар ирсэн
  • Гэрээ байгуулах эрх олгосон
  • Гэрээ байгуулагдсан
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Интерсайнс ХХК 14,304,000₮ 0₮ 19/08/08
регал инженеринг ХХК 13,017,600₮ 0₮ 19/08/08
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
13,017,600₮ шалгарсан

Хамгийн сайн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон

14,304,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь заалтын дагуу татгалзаж байна.

Гэрээний дугаар НХААГ-19/038
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 13,017,600₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-05-31 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-06-14 - 2019-07-20
Файлын нэр Файлын төрөл
Суурин харуулын фильтер
tech spec-filter