Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

31,500,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
 • 2017 оны 05/24-ний өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
 • 2019/03/29-ний өдрийн Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А10 дугаар тушаал дээр нэмэлтээр А30 дугаартай тушаал гарч үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 3/701 тоот албан бичгээр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн
 • Дэлгэрэнгүй зарлалыг tender.gov.mn-д байршуулав.
 • 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр 5 зөвлөхөд урилдга хүргүүлсэн 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр нээнэ
 • Нээлт хийхэд 3 тендер ирсэн
 • Шаарлагад нийцсэн нэгч тендер ирээгүй тул татгалзаж дахин зарлахаар шийдвэрлэв
 • Дэлгэрэнгүй зарлал нийтлэв
 • Нээлт хийхэд 6 тендер ирсэн
 • 6 компанид урилга хүргүүлэв.
 • Нээлт хийхэд 2 тендер ирсэн
 • Шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлэв.
 • Гэрээ байгуулах эрх олгов
 • НЗДТГ-т зөвлөмж хүргүүлэв
 • Гэрээ байгуулагдсан
Гэрээ хийгдсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
23,027,155₮ шалгарсан

Хамгийн сайн тендер ирүүлсэн

Гэрээний дугаар НХААГ-19/012
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 23,027,155₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-09-27 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-09-27 - 2019-11-10