Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

10,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/295 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • НБГ, НХОГ-т техникийн тодорхойлолт бусад холбогдох материалыг ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • НХААГ-т техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан. Тендерийн урилга, тендерийн баримт бичиг боловсруулан, НХААГ-ын дарга Э.Болормаагаар батлуулан "Засгийн газрын мэдээ сонин", www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn сайтуудад нийтлүүлсэн.
  • Тендерийн нээлт хийсэн.
  • "Монгол машин индустиал" ХХК-ий тендерийг хянан үзэхэд "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5-д "Тендерийн баталгаа шаардсан нөхцөлд түүнийг ирүүлээгүй, эсхүл ирүүлсэн тендерийн баталгаа нь энэ хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй бол захиалагч тухайн тендерээс татгалзана" дахь заалтаар шаардлагад нийцээгүй гэж үзэн татгалзсан. Тендерийг дахин зарлахаар шийдвэрлэв.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.