Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12нд А/295 захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15ны өдөр НХААГ-ын даргын А/37 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15ны өдөр НХОГ-т зураг төсөв холбогдох бичиг баримтыг ирүүлнэ үү гэсэн албан бичиг хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 22ны өдөр НХОГ-т зураг төсөв холбогдох бичиг баримтыг ирүүлнэ үү гэсэн албан бичиг дахин хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 30ны өдөр НХОГ-аас засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
  • 2019 оны 05 дугаар сарын 01ний өдөр үнэлгээний хороо хуралдаж НХОГ-аас ирүүлсэн засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах даалгаврын дагуу түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр 2019 оны 05 дугаар сарын 03нд зарлахаар шийдвэрлэв.
  • 2019 оны 05 дугаар сарын 03нд зарлав.
  • Тендерийг нээхэд үнийн санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй байна.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.