Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Чингэлтэй дүүрэг10 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12нд А/295 захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээ сарын 15ны өдөр НХААГ-ын даргын А/37 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2019 оны 04 дүгээ сарын 15ны өдөр НХОГ-т зураг төсөв холбогдох бичиг баримтыг ирүүлнэ үү гэсэн албан бичиг хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 22ны өдөр НХОГ-т зураг төсөв холбогдох бичиг баримтыг ирүүлнэ үү гэсэн албан бичиг дахин хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 25ны өдөр НХОГ-аас т зураг төсөв ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж 2019 оны 04 дүгээр сарын 30нд тендер шалгаруулалтыг зарлахаар шийдвэрлэв.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 30нд тендер шалгаруулалтыг зарлав.
  • Нээлт хийхэд үнийн санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.