Ном гарын авлага

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах хуулиар төрийн байгууллага албан тушаалтан авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх авлигатай тэмцэх чиглэлээр тодорхой үүргийг хүлээдэг. Дээр дурдсан үйл ажилллагааг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, байгууллагын ёс зүйн соёлыг хөгжүүлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад баримтлах зөвлөмж, санамжийг энэхүү гарын авлагад толилуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

Хэвлэмэл материал, сурталчилгаа

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгааны материал боловсруулах, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад иргэн, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах” зорилтыг хангах олон төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

Видео мэдээ

Авлигатай тэмцэх газар нь авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй

Сургалтын слайд, танилцуулга

Aвлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн талаар сургалт, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах нь авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл юм.

Дэлгэрэнгүй