“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн eDoc системийн ашиглалт”

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь Нийслэлийн архивын газартай хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр “Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, ашиглалт хэрэглээний талаарх сургалтыг зохион байгуулав.