Нэр Файл
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн биелэлт 2018
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
Албан хаагчдын 2018 оны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
Ариунсанаа нэр дэвшүүлэх
М.Одгэрэл, С.Түмэнбаяр нэр дэвшүүлэх тухай
М.Одгэрэл томилох санал
С.Түмэнбаяр томилох санал