Нэр Файл
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн биелэлт 2018
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
Албан хаагчдын 2018 оны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам 
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрын төлөвлөгөө 2019;                                      
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн  зорилгын биелэлт 2019;                  
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн  2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө;                    
Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай;       
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн  зорилгын биелэлт 2020 оны хагас жил;